Datum vergadering gemeenteraad

Voorstelnummer

18 december 2018

D.018754
Z.008057

Voorstel ingebracht door

R. van Nifterik  

Portefeuillehouder
Begrotingsprogramma en taakveld

College van B&W
00. Alle taakvelden

Onderwerp

Tweemaandsrapportage september-oktober 2018

Voorgesteld besluit

 1. De tweemaandsrapportage september - oktober 2018 vast te stellen.
 2. De bijbehorende financiële mutaties op programmaniveau vast te stellen:
 1. Mutatie Inwonerszaken: € 514.000 (voordeel), de mutaties zijn:
  1. -  € 100.000 Eigen bijdrage Wmo (nadeel);
  2. + € 500.000 Bijstandsuitkering; hogere Rijksbijdrage/ lagere kosten (voordeel)
  3. + € 100.000 Lagere kosten re-integratietrajecten (voordeel);
  4. + €   37.500 Afrekening over 2017 Werkzaak (voordeel);
  5. -  €   23.500 Vier mutaties binnen de overige taakvelden (nadeel).
 1. Mutatie Ruimte: € 795.000 (voordeel), de mutaties zijn:
  1. + € 207.250 Verkoop kavel in plan Hooghendijck (voordeel);
  2. + €   30.000  Toezicht APV en de Drank- & horecawet (voordeel);
  3. + €     9.750 Vijf mutaties binnen de overige taakvelden (voordeel).

     Overhevelingsvoorstellen naar 2019:

  1. + €   10.000 Visie wonen en zorg (voordeel);
  2. + € 165.000 Vastgoednota (voordeel);
  3. + €   23.000 Budget verkoop klaarmaken (voordeel);
  4. + € 190.000 Sloopkosten ’t Klokhuis (voordeel);
  5. + €   75.000 Implementatie Omgevingswet (voordeel);
  6. + €   60.000 625 jaar Buren/ toeristische visie stad Buren (voordeel);
  7. + €   25.000 Maatregelen parkeren stad Buren (voordeel);
 1. Mutatie Bedrijfsvoering: € 1.050.750 (nadeel), de mutaties zijn:
  1. - €  491.750 Septembercirculaire 2018 (nadeel);
  2. + € 120.000 Opleidingsbudget (voordeel);
  3. + €   36.750 Negen mutaties binnen de overige taakvelden (voordeel).

     Overhevelingsvoorstellen naar 2019:

  1. + €   24.000 Budget organisatieontwikkeling (voordeel).

De volgende verrekeningen met reserves:

  1. - € 548.000  Overhevelingsvoorstellen programma Ruimte te storten in de reserve Overlopende posten (nadeel);
  2. - €   24.000  Overhevelingsvoorstellen programma Bedrijfsvoering te storten in de reserve Overlopende posten (nadeel);
  3. - € 200.000  Vanuit het resultaat het vervangen van het kunstgrasveld in Beusichem te storten in de reserve Overlopende posten (nadeel);
  4. + €   12.250 Voor de vispassage te onttrekken aan de reserve Omgevingsgerichte uitgaven en bovenplanse verevening (voordeel);
  5. + €   20.000 Voor vastgoedinformatie te onttrekken uit de reserve Informatie- & automatiseringsplan 2017-2021 (voordeel);
 1. Het budget van € 772.000 voor de overhevelingsvoorstellen/ resultaatbestemming in 2019 te onttrekken uit de reserve overlopende posten.
 2. Het krediet Vervangen kunstgrasveld in Beusichem van € 200.000 in 2018 af te sluiten.
 3. Het positieve structurele resultaat van € 24.750 te verwerken in de meerjarenbegroting 2019-2021.
 4. Voor het beheer en onderhoud Tollewaard de storting in de voorziening Wegen met € 18.000 te verhogen en de storting in de voorziening Civiele kunstwerken met € 18.000 te verlagen.
 5. Begrotingswijziging 2018, nummer 12 vast te stellen.

Samenvatting van het voorstel

Dit is de tweemaandsrapportage september-oktober 2018. We rapporteren in deze rapportage over de voortgang van de doelen en de financiën tot en met oktober 2018. Hierbij houden we rekening met de financiële verplichtingen voor de komende twee maanden. We stellen voor de budgetafwijkingen via een begrotingswijziging te verwerken in de meerjarenbegroting 2018-2021.
De totale financiële mutatie in 2018 is € 258.250 positief. Over het jaar 2018 verwachten we nu een overschot van € 33.000 in plaats van een tekort van € 225.250 bij de vorige rapportage. De financiële mutatie vanaf 2019 is € 24.750 positief.

De gemeenteraad gaf bij voorgaande jaarstukken aan eerder geïnformeerd te willen worden over budgetten die we mee willen nemen naar een volgend jaar. In deze tweemaandsrapportage geven we gehoor aan deze oproep en nemen we negen voorstellen op.
We stellen voor deze posten nu alvast over te hevelen en niet te wachten tot de behandeling van de jaarstukken 2018. Het voordeel is dat de budgetten per 1 januari 2019 direct beschikbaar zijn. Als organisatie kunnen we de werkzaamheden direct oppakken en hoeven we niet te wachten tot de besluitvorming in juni 2019.

HOOFDLIJNEN

 1. Wat is de aanleiding van dit voorstel en wat is het (wettelijk) beleidskader?

In het kader van het project herijking planning- & control cyclus heeft u de wens een tweemaands-rapportage te ontvangen. We richten ons hierbij meer op de voortgang van het beleid. In deze tweemaandsrapportage gaan we in op de ontwikkelingen in het lopende begrotingsjaar tot en met oktober jl. U vindt de tweemaandsrapportage september-oktober 2018 (website) via deze link.

Tweemaandsrapportages zijn wettelijk niet verplicht. Op grond van artikel 212 van de Gemeentewet kan een gemeente via een verordening hiervoor kiezen. In de Verordening 212 gemeente Buren 2017 staat dat we u door middel van tussenrapportages informeren over de realisatie van de begroting.

 1. Wat is het beoogde effect; wat willen we bereiken? En waarom op deze manier?

Met deze rapportage neemt u kennis van de voortgang op beleid en stemt u hiermee in zoals we deze aan u presenteren. Ook neemt u kennis van de punten waarop we bij willen sturen.

In onderstaande tabel leest u de stand van zaken ten aanzien van programmadoelen:

Afdeling

Totaal aantal doelen

Aantal doelen 'afgerond'

Aantal doelen 'op koers'

Aantal doelen 'bijsturen'

Aantal doelen 'niet haalbaar'

Inwonerszaken

6

0

6

0

0

Ruimte

8

0

8

0

0

Bedrijfsvoering

5

0

3

2

0

Ten opzichte van de vorige rapportage is de status van de doelen per programma niet gewijzigd.

In onderstaande tabel leest u de stand van zaken ten aanzien van taakvelddoelen:

Afdeling

Totaal aantal doelen

Aantal doelen 'afgerond'

Aantal doelen 'op koers'

Aantal doelen 'bijsturen'

Aantal doelen 'niet haalbaar'

Inwonerszaken

53

3

47

3

0

Ruimte

31

0

29

2

0

Bedrijfsvoering

18

0

18

0

0

Op taakveld niveau is één doel binnen programma Inwonerszaken (taakveld Burgerzaken) gewijzigd van 'bijsturen' naar 'afgerond'. Binnen programma Ruimte (taakveld Sportaccommodaties) is één doel gewijzigd van 'op koers' naar 'bijsturen'. Binnen programma bedrijfsvoering zijn er op taakveldniveau geen wijzigingen.

Na de vorige rapportage werd een tekort verwacht van € 225.250,-. Door vooral incidentele ontwikkelingen verwachten we nu een overschot van € 33.000,-. Door de bijbehorende begrotingsmutaties vast te stellen, nemen we alle financiële effecten uit de rapportage mee in het voortschrijdend saldo van de jaarstukken.

 1. Wat zijn de nadelen en/of mogelijke risico’s als de raad het voorstel overneemt?

Bij de jaarstukken 2018 leggen we definitief verantwoording af over 2018. Bij de jaarstukken 2018 beoordelen we, afhankelijk van het overschot/ tekort of en zo ja welke budgetten we overhevelen. Is het overschot groter dan alle overhevelingsverzoeken hoeft er geen keuze gemaakt te worden. Bij een overschot kleiner dan alle overhevelingsverzoeken of een tekort moet er wel een keuze gemaakt worden.
Door nu budgetten over te hevelen naar 2019 maken we nu al de keuze tot overhevelen, terwijl we het definitieve overschot (of tekort) nog niet weten.

Met de huidige inzichten verwachten we na de correctie van budgetoverheveling een overschot van
€ 33.000,-. Verder beperkt het risico van onvoorziene tegenvallers zich nog maar tot twee maanden. Gelet op het overschot (buffer) en de nog korte periode dit jaar vinden we het verantwoord op budgetten nu al over te hevelen.

 1. Wat betekent het als de raad dit voorstel niet overneemt?

Wanneer u het voorstel niet overneemt kunnen we de begrotingswijziging niet verwerken. De begroting passen we niet aan conform de laatste ontwikkelingen. We hebben geen zekerheid over de beschikbare begrotingsruimte voor (noodzakelijke) uitgaven. Dat kan leiden tot situaties van onrechtmatigheid.
Ook kunnen we budgetten nog niet overhevelen naar 2019.

 1. Is het een begrotingswijziging?

Ja. Begrotingswijziging 2018, nummer 12.

TOELICHTING EN UITVOERING

 1. Beleidskader

De tweemaandsrapportage en de eisen die hieraan worden gesteld, zijn opgenomen in de Verordening 212 gemeente Buren 2017 van de gemeente Buren. Deze financiële verordening is door de raad vastgesteld op 24 oktober 2017.

 1. Effectmeting, planning en evaluatie

We zijn bezig om de producten uit de P&C-cyclus te herijken. De tweemaandsrapportage is daar een onderdeel van. Gedurende het begrotingsjaar 2018 informeren we de raad zesmaal over de voortgang van de in de begroting 2018 opgenomen doelen en financiën. De eerste, derde en zesde rapportage bieden we de raad ter informatie aan. De tweede, vierde en vijfde rapportage bieden we de raad ter besluitvorming aan.

Na iedere tweemaandsrapportage evalueren we het proces en het document (website) en proberen we de verbeteringen in de volgende rapportage mee te nemen. Begin 2019 evalueren we met de kwaliteitscommissie de opzet (van de website) en werkwijze (tweemaandelijks).

 1. Financiën

Als gevolg van de financiële ontwikkelingen genoemd in deze rapportage wijzigen de programmatotalen en het verwachte rekeningresultaat 2018.

In de tabel hieronder is de voortgang ten opzichte van de vastgestelde begroting opgenomen.

Mutatie 2018

% afwijking t.o.v. programmatotaal

V / N

Vastgesteld begrotingssaldo na tweemaandsrapportage
juli-augustus 2018

225.250

N

Mutatie programma Inwonerszaken

514.000

3,08%

V

Mutatie programma Ruimte

795.000

5,77%

V

Mutatie programma Bedrijfsvoering

1.050.750

3,45%

N

Mutatie begroting

258.250

V

Verwacht rekening resultaat 2018 na tweemaandsrapportage september-oktober

33.000

V

¹ V = Voordeel / N = nadeel

Ontwikkeling reserves en voorzieningen

We stellen verrekeningen voor met reserves. Hieronder geven we weer om welke reserves het gaat.

Onderwerp

Mutatie
2018

V / N

Stand reserve Informatie- & automatiseringsplan 2017- 2021  

413.000

Vastgoedinformatie

20.000

N

Verwachte stand per 31/12/2018

393.000

Onderwerp

Mutatie
2018

V / N

Stand reserve Omgevingsgerichte uitgaven en bovenplanse verevening  

538.000

Vispassage Buren

12.250

N

Verwachte stand per 31/12/2018

525.750

Onderwerp

Mutatie
2018

V / N

Stand reserve Overlopende posten

798.500

Diverse overhevelingsvoorstellen 2019

772.000

V

Verwachte stand per 31/12/2018

1.570.500

Ontwikkeling voorziening
Voorziening Wegen en Civiele kunstwerken
Bij de vierde tweemaandsrapportage 2018 en de kadernota 2019 besloot de raad € 21.000,- te storten in de voorziening Wegen en € 39.000,- in de voorziening Civiele kunstwerken voor het beheer en onderhoud Tollewaard. Het moet zijn € 39.000,- te storten in de voorziening Wegen en € 21.000,- in de voorziening Civiele kunstwerken. Via deze tweemaandsrapportage corrigeren we meerjarig de stortingen. Per saldo budgetneutraal.

Ontwikkeling investeringen
Rehabilitatie Marsdijk
In 2018 staat het vervangen van de fundering (rehabilitatie) van de Marsdijk in de uitvoeringsplanning. De kosten voor de rehabilitatie van het gehele dijkvak is € 643.395,-.

Na diverse onderzoeken is gebleken dat op een aantal plekken een versteviging van de berm noodzakelijk is. Het Waterschap zal deze werkzaamheden uitvoeren. Hierna kunnen we in 2019 de rehabilitatie opstarten van de rijbaan.

In 2018 verwachten we € 100.000,- aan kosten te maken. In de jaarstukken stellen we voor het restant van het bedrag mee te nemen naar 2019.
Essentaksterfte
Wegens personele krapte binnen het team en het vertrek van voormalig leidinggevende is de opdracht voor het benodigde flora en fauna onderzoek te laat opgestart en vindt deskundig en gedegen onderzoek plaats in najaar 2018. Hierdoor kunnen de uitvoeringswerkzaamheden pas plaatsvinden in 2019.

Kunstgrasveld Beusichem (nadeel eenmalig in 2018 € 200.000,-, structureel voordeel € 16.750 vanaf 2019)
Met ingang van dit jaar is de regelgeving omtrent de vervanging van velden (zowel kunst als gras) gewijzigd. De wijziging houdt in dat we het vervangen moeten zien als groot onderhoud en eenmalig € 200.000,- in 2018 ten laste van de algemene middelen moet brengen in plaats van afschrijven in de komende 12 jaar. Aangezien de besluitvorming over het vervangen het kunstgrasveld in Beusichem zowel in 2017 (bij de begroting als onderdeel nieuw beleid) als 2018 (separaat raadsvoorstel) plaatsvond, hebben we nagevraagd of we nog onder de oude regelgeving mochten vallen. Er is nu duidelijkheid en het vervangen betreft groot onderhoud.

Vervanging van het kunstgrasveld kan dit jaar niet meer plaatsvinden. In de eerste helft van 2018 bleken er geen aannemers beschikbaar, om deze reden konden we de aanbesteding pas in de tweede helft van 2018 starten. Aangezien het vervangen van het kunstgrasveld pas in 2019 plaats zal vinden, stellen we voor om het bedrag vanuit het resultaat over te hevelen naar 2019.

Een alternatieve dekking is een onttrekking uit de algemene reserve. Gelet op het verwachte rekeningresultaat 2018 is dit niet nodig.
Tot slot stellen we u voor het krediet af te sluiten. Structureel vallen de kapitaallasten van € 16.750,- vrij in de (meerjaren)begroting.

Risico: Bij de aanbesteding is gebleken dat de kosten hoger uitvallen dan het beschikbaar gestelde bedrag. Dit heeft te maken met de huidige markt. De eerste prognose laat een tekort van ongeveer € 60.000,- zien. We doen onderzoek naar mogelijk kostenbesparende maatregelen en/of uitvoering door de vereniging BZS als blijkt dat zij het zelf goedkoper kunnen en ook de verantwoordelijkheid hiervoor willen nemen. Dit leidt tot vertraging als het gaat om de uitvoeringsplanning.

 1. Communicatie

Er vindt geen aparte communicatie over de tweemaandsrapportage plaats.

 1. Burgerparticipatie

Burgerparticipatie is niet van toepassing op de tweemaandsrapportage.

 1. Deregulering

Deregulering is niet van toepassing op de tweemaandsrapportage.

 1. Achtergrondinformatie

Niet van toepassing

Bijlagen:

 • Raadsbesluit
 • U kunt de tweemaandsrapportage september - oktober 2018 raadplegen via deze link.

Inlichtingen bij:   
Naam   R. van Nifterik       
Team   Advies