Financiën

Inleiding

Dit overzicht is bedoeld om een tussenstand te geven van de financiële effecten van de tweemaandsrapportage september-oktober 2018. We geven hier een samenvatting weer van alle bekende financiële mutaties per programma/ taakveld en het effect daarvan op het verwacht rekeningresultaat 2018. De financiële mutatie geven we weer met een V (voordeel) en een N (nadeel). De toelichting op de mutatie leest u door op het symbool V te klikken onder het icoontje.  Indien een verrekening met een reserve plaatsvindt, geven we de gevolgen weer voor de desbetreffende reserve.

Tot slot nemen we de ontwikkeling van de investeringskredieten op en het verloop van de weerstandsratio.

Wat zijn de mutaties per taakveld van programma Inwonerzaken?
TaakveldOnderwerpMutatie 2018V / NInc / Str
Onderwijsbeleid en leerlingenzakenKosten implementatie/ voorbereiding "visie op het Burense kind"20.000NINC
We maken in 2018 extra kosten voor de implementatie van de "visie op het Burense kind". De startbijeenkomst vond op 26 september plaats.
Onderwijsbeleid en leerlingenzakenKosten passend onderwijs14.500NINC
Buren neemt deel aan het Samenwerkingsverband Betuws Passend Onderwijs. In 2018 startte een aantal projecten, waaronder verbetering van de dyslexiezorg en samenwerking gebiedsteams en onderwijs. De kosten hiervan zijn niet begroot.
ArbeidsparticipatieLagere kosten re-integratietrajecten100.000VINC
Veel re-integratieactiviteiten worden binnen de gemeente Buren verricht door eigen (vast en ingehuurd) personeel. Daarnaast is het aantal uitkeringen stabiel gebleven, waar deze landelijk nog steeds een toename laat zien. Door de uitvoering in eigen beheer en de lagere aantallen dan verwacht, hoeven er minder trajecten te worden ingekocht. Dit levert ons een voordeel op over 2018.
Geëscaleerde zorgAfrekening GGD 2017, tekort Veilig Thuis9.250NINC
De GGD had eind 2017 een negatieve algemene reserve. Het was noodzakelijk om circa € 1,1 miljoen als deelnemende gemeenten bij te storten in het weerstandsvermogen van de GGD om deze op orde te brengen. Het aandeel van de gemeente Buren hierin bedroeg € 54.261 en is door de GGD pas in de zomer van 2018 gefactureerd. Bij de jaarrekening 2017 hielden we rekening met een tekort op Veilig Thuis van € 45.000; het verschil van € 9.261 nemen we nu mee als begrotingswijziging.
Geëscaleerde zorgBijstelling begroting 2018 GGD, Veilig Thuis20.250VINC
In het raadsvoorstel van 30 oktober jl. meldden wij een voorlopig voordeel van € 20.256. De bijdrage voor de gemeente Buren na wijziging 2018 zal € 231.244 bedragen. Bij de tweemaandsrapportage juli - augustus 2018 hielden we al rekening met een stijging van de lasten van Veilig Thuis voor 2018 van € 65.000 op basis van de conceptbegrotingswijziging. De uiteindelijke begrotingswijziging valt € 20.256 positiever uit. Afgelopen zomer is een werkgroep vanuit de gemeente en de GGD na de negatieve zienswijzen van de gemeenten in het AB van de GGD van juni aan de slag gegaan. Dit heeft geleid tot een breed gedragen aangepaste begrotingswijziging. Hierover beslist het AB van de GGD in de decembervergadering. Gezien de intensieve voorbereiding houden we alvast rekening met dit voordeel.
Mutaties saldo lasten programma Inwonerzaken76.500V
Maatwerkdienstverlening 18-Eigen bijdrage Wmo100.000NINC
De eigen bijdrage voor de Wmo-voorzieningen laten conform de jaarrekening 2017 een daling zien. Voorheen kon de gemeente, wanneer een inwoner van meerdere WMO voorzieningen gebruik maakte, voor elke voorziening een eigen bijdrage ontvangen. Het gevolg van het afschaffen van deze stapeling is dat we minder eigen bijdrage ontvangen.
InkomensregelingenHogere Rijksbijdrage en lagere kosten uitkeringen500.000VINC
Meerdere keren per jaar wordt de Rijksbijdrage aangepast op basis van de landelijke ontwikkelingen. De Rijksbijdrage is voor 2018 bijgesteld op basis van de definitieve vaststelling. We ontvangen € 108.000,- meer ten opzichte van de laatste wijziging. Het aantal uitkeringen is (in tegenstelling tot de landelijke trend) daarentegen vrij constant gebleven. De kosten van de te verstrekken uitkeringen kunnen met € 392.000 naar beneden worden bijgesteld.
Begeleide participatieAfrekening over 2017 Werkzaak37.500VINC
Tijdens het samenstellen van de jaarstukken 2017 namen we een inschatting op voor de nog te ontvangen afrekening van de Werkzaak over 2017 van € 315.500. De uiteindelijke afrekening bedroeg € 353.000 voordelig. Het uiteindelijke voordeel pakt dus € 37.500 positiever uit.
Mutaties saldo baten programma Inwonerzaken437.500V
Mutaties saldo programma Inwonerzaken514.000V
De totale lasten van programma Inwonerszaken nemen met € 76.500,- af. De totale baten van programma Inwonerszaken nemen met € 437.500,- toe. Per saldo een positieve mutatie van € 514.000,-.
Wat zijn de mutaties per taakveld van programma Ruimte?
TaakveldOnderwerpMutatie 2018V / NInc / Str
Wonen en bouwenVisie Wonen en zorg (voorstel 1: overheveling naar 2019)10.000VINC
Als nieuw beleid bij de begroting 2018 stelde de raad € 10.000 beschikbaar voor een visie op Wonen en Zorg. De visie Wonen en Zorg willen we aan laten sluiten op de nieuwe woonvisie. De start van de herziening staat gepland in 2019. Daarom willen we in 2019 aan de slag met het onderdeel wonen en zorg. Dat sluit ook aan op de ontwikkelingen in de zorg waarbij steeds meer zorg in de eigen woning verleend wordt. We stellen dan ook voor om het gereserveerde budget voor het opstellen van de visie over te hevelen naar 2019.
Verkeer en vervoerLagere energiekosten openbare verlichting10.000VINC
Door het vervangen van de verlichting naar LED hebben we lagere energiekosten. Hierdoor hebben we in 2018 een meevaller van € 10.000. Volgend jaar is sprake van een nieuw hoger tarief voor de energieleverantie. Hierdoor is er geen sprake van een structurele meevaller. We gaan steeds meer LED toepassen waardoor we waarschijnlijk wel wat winnen, maar nog niet duidelijk hoeveel.
Beheer overige gebouwen/ grondenVastgoednota (voorstel 2: overheveling naar 2019)165.000VINC
Het restant budget á € 165.000 over te hevelen naar 2019 om de uitvoering en afronding van de acties van de laatste fase van de vastgoednota in 2019 af te kunnen ronden. Te denken valt aan kosten in verband met het doorlichten en actualiseren van alle onderhoudscontracten, het opzetten van een 5-jarenplan per object, het opzetten van een methodiek voor kostprijsdekkende huren, kennisverbreding en teambuilding.
Beheer overige gebouwen/ grondenBudget verkoop klaarmaken (voorstel 3: overheveling naar 2019)23.000VINC
Het restant budget á € 23.000 over te hevelen naar 2019 vanwege het feit dat niet alle verkooptransacties en hiermee samenhangende kosten in 2018 afgerond kunnen worden en derhalve doorlopen in 2019.
Beheer overige gebouwen/ grondenSloopkosten 't Klokhuis (voorstel 4: overheveling naar 2019)190.000VINC
In de begroting 2018 is € 190.000 opgenomen voor de sloopkosten van 't Klokhuis. Vanwege het coalitieakkoord begin 2018 is de definitieve keuze met betrekking tot de toekomst van 't Klokhuis met een jaar uitgesteld. Het sloopbudget kan daarom worden doorgeschoven naar 2019.
N.b.: als de raad in 2019 besluit om 't Klokhuis niet te slopen, kan het budget worden ingezet voor de sanering van het asbestdak en groot onderhoud bij 't Klokhuis.
Ruimtelijke ordeningVispassage Buren12.250NINC
Aan Arcadis betaalden we de derde termijn van € 12.153 voor het uitwerken van de archeologische vondsten bij de vispassage in Buren. Conform het college advies van oktober 2014 stellen wij voor het bedrag ten laste van de reserve omgevingsgerichte uitgaven en bovenplanse verevening te brengen.
Ruimtelijke ordeningImplementatie Omgevingswet (voorstel 5: overheveling naar 2019)75.000VINC
In juni 2018 is in de kadernota een bedrag opgenomen voor de implementatie van de omgevingswet binnen de gemeente Buren voor de periode 2018- 2021. Het totaalbedrag voor deze periode bedraagt € 1.030.000 en is als volgt over de komende vier jaar verdeeld:
2018: € 75.000
2019: € 310.000
2020: € 360.000
2021: € 285.000

Naast het maken van concrete producten (kerninstrumenten, digitaal systeem) zijn hierin kosten van de inhuur van capaciteit opgenomen. Het bedrag van € 75.000 over 2018 is bedoeld voor de volgende onderdelen:
1. Inhuur capaciteit
2. Programma rondom bewustwording en verdieping
3. Uitvoeren van een beleidsinventarisatie

Deze werkzaamheden zijn nog niet uitgevoerd voor 2018. De reden daarvoor is als volgt:
- We hebben in verband met de reorganisatie het opstarten van de werkgroepen van september verschoven naar november. Binnen 1 van de werkgroepen staat het uitvoeren van een beleidsinventarisatie (3) op het programma. Ook dat wordt nu enkele maanden doorgeschoven, naar begin 2019.
- We gingen er in de planning vanuit dat we de ambitiebepaling door het college en de raad in de periode van juli tot en met september konden uitvoeren. Omwille van de zorgvuldigheid van deze stap, de planning van momenten met college en raadswerkgroep en het invoegen van een extra programma met de raad gekoppeld aan een pilot, hebben we deze stap langer door laten lopen.

De werkzaamheden, die we in het projectplan hadden gepland voor de periode november-december wordt om deze redenen verschoven naar begin 2019. Het betreft het programma rondom bewustwording (2) en verdieping en de inhuur van capaciteit binnen de werkgroepen (1) om projecten op te starten.
Openbare orde en veiligheidToezicht Algemene plaatselijke verordening en de Drank- en horecawet30.000VINC
Bij de jaarrekening 2017 hevelden we € 30.000 over naar 2018. Dit budget is bedoeld voor extra controles in het derde en vierde kwartaal 2018. Gedurende 2018 bleek dat de contractpartij niet geschikt is en verplichtingen niet nakomt. We gaan niet door met deze partij en de extra controles zullen niet plaatsvinden. Het budget valt hierdoor vrij. Voor het beschikbare structurele budget zoeken we naar een nieuwe contractpartij.
Economische promotie625 jaar Buren en recreatief toeristische visie stad Buren (voorstel 6: overheveling naar 2019)60.000VINC
€ 35.000 was incidenteel beschikbaar gesteld voor het project 625 jaar Buren. Het project wordt over 3 jaar uitgevoerd; voorbereiding in 2018/2019 en de festiviteiten in 2020.
€ 25.000 was eenmalig in 2018 bestemd voor de recreatief toeristische visie voor de stad Buren. Door prioriteiten op andere dossiers wordt dit doorgeschoven naar 2019.
ParkerenMaatregelen parkeren stad Buren (voorstel 7: overheveling naar 2019)25.000VINC
Begin 2018 is de parkeerdruk van vrachtverkeer onderzocht bij de rotonde Peperstraat en op het bedrijventerrein ’t Hulster. Gezien de geringe aantallen van vrachtverkeer bleek het mogelijk te zijn om het vrachtverkeer te laten parkeren op het bedrijventerrein. Na klachten van de chauffeurs over de geringe parkeermogelijkheid is de parkeerdruk opnieuw gemeten. De resultaten van dit onderzoek wezen uit dat het handhaven van de parkeerplekken bij de rotonde Peperstraat gerechtvaardigd was. Door slimme inrichting van deze parkeerplekken zijn de aanlegkosten aanzienlijk lager. De effecten en ervaringen van bovenstaande maatregelen blijven we in 2019 monitoren. Afhankelijk van de uitkomsten moeten we misschien in 2019 aanvullende maatregelen nemen. Om deze reden hevelen we het restant bedrag over naar 2019. Mocht er geld over blijven in 2019 dan kan het geld vrijvallen ten gunste van de algemene middelen.
Mutaties saldo lasten programma Ruimte575.750V
Grondexploitaties (niet bedrijven)Verkoop kavel in plan Hooghendijck207.250VINC
In plan Hooghendijck heeft de gemeente de laatste jaren een kavel verhuurd met een optie tot koop. November 2018 is de kavel in eigendom overgedragen. De verkoopprijs is € 207.300. Met deze opbrengst is in de grondexploitatie rekening gehouden en kan als winst worden opgenomen.
Wonen en bouwenDwangsommen en dwangbevelen60.000NINC
Ondanks het feit dat er verscheidene dwangsommen en dwangbevelen open staan, zijn er dit jaar nog geen inkomsten binnengekomen voor dwangbevelen of dwangsommen. Hiermee ontstaat een nadeel van € 60.000.
Beheer overige gebouwen/ grondenVerkoop kavel Lage Korn52.500VINC
In oktober verkochten we de laatste kavel aan de Lage Korne in Buren. Na aftrek boekwaarde en kosten resteert een saldo van € 52.500.
Fysieke bedrijfsinfrastructuurErfpacht Doejenburg II19.500VINC
Op het bedrijventerrein Doejenburg II zijn twee kavels in erfpacht uitgegeven. De opbrengst in 2018 is € 19.380. Dit bedrag is nog niet geraamd.
Mutaties saldo baten programma Ruimte219.250V
Mutaties saldo programma Ruimte795.000V
De totale lasten van programma Ruimte nemen met € 575.750,- af. De totale baten van programma Ruimte nemen met € 219.250,- toe. Per saldo een positieve mutatie van € 795.000,-. De structurele mutatie binnen programma Ruimte is € 16.750,- positief. Dit komt doordat de kapitaallasten van het kunstgrasveld Beusichem vrijvallen. Zie 'ontwikkeling investeringskredieten' in dit hoofdstuk voor een nadere toelichting.
Wat zijn de mutaties per taakveld van programma Bedrijfsvoering?
TaakveldOnderwerpMutatie 2018V / NInc / Str
OverheadKosten voormalig personeel25.000VINC
Op dit moment zijn er nog twee voormalige medewerkers die een ww-uitkering ontvangen. De kosten lopen geleidelijk af. Op de raming van € 100.000 houden we in 2018 € 25.000 over.
OverheadBijdrage VNG38.000NSTR
De VNG bijdrage is structureel € 38.000 te laag geraamd in de begroting. Dit jaar is de raming aangepast bij de tweemaandsrapportage. De aanname was destijds dat in de bijgestelde bijdrage de oude bijdrage eveneens was opgenomen. Dit bleek niet zo te zijn.
OverheadVastgoedinformatie20.000NINC
Bij het onderdeel vastgoedinformatie is in 2018 een inhaalslag gemaakt. De extra kosten bedragen in 2018 € 30.000. Deze extra uitgaven hebben te maken met de beheertaken van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). Die basisregistratie (kaart) is in de periode tot 2017 als nieuwe registratie opgebouwd uit allerlei andere (soms oude) bestanden. Sinds medio 2017 wordt de nieuwe kaart ook echt gebruikt voor allerlei beheertaken. Daardoor komen nu pas de mutaties naar voren die de afgelopen jaren wel hebben plaatsgevonden (groen, wegen, panden) en die nog niet in de kaart waren opgenomen. Het beheer van de BGT is een wettelijke taak.
In het informatiebeleidsplan 2017-2022 is hiervoor een bedrag opgenomen van € 10.000 (BGT tweede fase). Het tekort komt ten laste van de bestemmingsreserve I&A-plan en is daarmee budgetneutraal.
OverheadDienstverlening gemeente Lingewaal25.000VSTR
De kosten voor de dienstverlening aan de gemeente Lingewaal zijn afgenomen door de aankomende herindeling naar de nieuw te vormen gemeente West Betuwe. Het financiële voordeel van € 25.000 wordt in 2018 niet verrekend met de bestemmingsreserve I&A-plan, maar is onderdeel van het exploitatiesaldo 2018.
In 2019 verrekenen we dit exploitatievoordeel met de bestemmingsreserve I&A-plan. We hebben minder kosten dus we halen minder geld uit de bestemmingsreserve I&A-plan.
OverheadOpleidingsbudget120.000VINC
Door de reorganisatie is er dit jaar weinig aandacht geweest voor de opleidingsbehoefte van onze medewerkers.
OverheadBudget Organisatieontwikkeling (voorstel 8: overheveling naar 2019)24.000VINC
Op dit moment wordt het concernplan en de teamplannen gezamenlijk uitgewerkt. Om draagkracht te krijgen binnen de organisatie willen wij dit met de hele organisatie doen. Dit willen we doen door middel van workshops, heidagen en teamcoaching. Hiervoor willen we onder andere het restant van het budget van 2018 gebruiken.
OZB WoningenTaxatie woningen10.000NINC
De waarderingskamer verplicht ons om over te gaan op een andere methode om de woningen te taxeren. Vanaf 2019 gaan we taxeren op basis van gebruiksoppervlakte (m2) i.p.v. inhoud (m3). De eenmalige voorbereidingskosten van € 10.000 hebben we dit jaar betaald.
BestuurInhuur adviezen huisadvocaat10.000VINC
Gelet op de lopende juridische procedures in 2018 verwachten wij € 10.000 over te houden van het beschikbaar gestelde budget (€ 80.000) voor externe juridische adviezen.
BestuurBijdrage Regio Rivierenland36.250NINC
De bijdrage 2018 aan de RR wordt ruim € 30.000 hoger. Het grootste gedeelte (70%) van dit nadeel wordt veroorzaakt doordat de GGD Gelderland-Zuid de huur heeft opgezegd per 1 juli 2018. In de begroting 2018 was rekening gehouden met een huuropbrengst over het gehele jaar.
N.B.: dit nadeel is incidenteel, omdat het al verwerkt is in de primitieve begroting 2019
TreasuryRente kortlopende geldleningen60.000VINC
De kosten voor het aantrekken van kortlopende geldleningen zijn € 60.000 voordeliger dan geraamd. In de begroting hebben we € 45.000 aan rentekosten geraamd. In werkelijkheid betalen we geen rente, maar ontvangen we een rentevergoeding als we een kortlopende geldlening aantrekken. In 2018 verwachten we een renteopbrengst van € 15.000.
Mutatie reservesStorting Reserve overlopende posten (7 voorstellen programma Ruimte)548.000NINC
In deze tweemaandsrapportage doen we de raad een aantal voorstellen tot budgetoverheveling/ resultaatbestemming naar 2019. We stellen de volgende zeven budgetten binnen programma Ruimte voor om te storten in de reserve Overlopende posten en beschikbaar te stellen in 2019:
- Visie wonen en zorg (taakveld Wonen en bouwen): € 10.000;
- Vastgoednota (taakveld Beheer overige gebouwen/gronden): € 165.000;
- Budget verkoop klaarmaken (taakveld Beheer overige gebouwen/gronden): € 23.000;
- Sloopkosten 't Klokhuis (taakveld Beheer overige gebouwen/gronden): € 190.000;
- Implementatiekosten Omgevingswet (taakveld Ruimtelijke ordening): € 75.000;
- 625 jaar Buren en recreatief toeristische visie stad Buren (taakveld Economische promotie): € 60.000;
- Maatregelen parkeren stad Buren (taakveld Parkeren): € 25.000.
Mutatie reservesStorting Reserve overlopende posten (1 voorstel programma Bedrijfsvoering)24.000NINC
In deze tweemaandsrapportage doen we de raad een aantal voorstellen tot budgetoverheveling/ resultaatbestemming naar 2019. We stellen het volgende budget binnen programma Bedrijfsvoering voor om te storten in de reserve overlopende posten en beschikbaar te stellen in 2019:
- Budget organisatieontwikkeling (taakveld Overhead): € 24.000.
Mutatie reservesStorting Reserve overlopende posten (aanleg kunstgrasveld Beusichem)200.000NINC
Met ingang van dit jaar is de regelgeving omtrent de vervanging van velden (zowel kunst als gras) gewijzigd. De wijziging houdt in dat we het vervangen moeten zien als groot onderhoud en eenmalig € 200.000,- in 2018 ten laste van de algemene middelen moet brengen in plaats van afschrijven in de komende 12 jaar. Aangezien de besluitvorming over het vervangen het kunstgrasveld in Beusichem zowel in 2017 (bij de begroting als onderdeel nieuw beleid) als 2018 (separaat raadsvoorstel) plaatsvond, hebben we nagevraagd of we nog onder de oude regelgeving mochten vallen. Er is nu duidelijkheid en het vervangen betreft groot onderhoud.
Vervanging van het kunstgrasveld kan dit jaar niet meer plaatsvinden. In de eerste helft van 2018 bleken er geen aannemers beschikbaar, om deze reden konden we de aanbesteding pas in de tweede helft van 2018 starten. Aangezien het vervangen van het kunstgrasveld pas in 2019 plaats zal vinden, stellen we voor om het bedrag vanuit het resultaat over te hevelen naar 2019.

Tot slot stellen we u voor het krediet af te sluiten. Structureel vallen de kapitaallasten van € 16.750 vrij in de (meerjaren)begroting.
Mutaties saldo lasten programma Bedrijfsvoering612.250N
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefondsSeptembercirculaire 2018491.750NINC
De ontwikkeling van de algemene uitkering wordt voor een belangrijk deel bepaald door de ontwikkeling van de totale rijksuitgaven. Volgens de trap-op-trap-af systematiek hebben wijzigingen in de rijksuitgaven direct invloed op de algemene uitkering: geeft het Rijk meer uit dan ontvangen gemeenten meer geld en andersom. Waarom wordt niet nader gespecificeerd in de circulaire, maar het Rijk geeft minder uit in 2018 dan verwacht. Dit betekent een korting voor Buren van € 296.250.

Gemeenten declareren hun BTW op overheidstaken bij het BTW-Compensatiefonds. Om te voorkomen dat er een open eind regeling ontstaat heeft het Rijk een plafond aangebracht in de declaraties. Blijven de gezamenlijke gemeenten onder het plafond dan wordt het verschil aan het gemeentefonds toegevoegd, wordt het plafond overschreden dan wordt het verschil uit het gemeentefonds genomen. Naar inschatting van het ministerie van Financiën declareren gemeenten in 2018 meer BTW dan was voorzien in de meicirculaire 2018. Dit betekent een korting voor Buren van € 195.500.
Belastingen overigPrecariobelasting21.000VSTR
Voor precariobelasting is rekening gehouden met een opbrengst van € 1.198.000. De opbrengst is € 21.000 hoger. Precariobelasting wordt gebaseerd op het aantal meters aan kabels en leidingen dat een Netbeheerder zelf opgeeft. In 2018 heeft Liander meer meters aan kabels en leidingen opgegeven dan geraamd. Dit werkt ook door voor de opbrengst tot en met 2021.
Mutatie reservesOnttrekking reserve Omgevingsgerichte uitgaven en bovenplanse verevening (vispassage Buren)12.250VINC
In deze tweemaandsrapportage melden we bij taakveld Ruimtelijke ordening extra uitgaven voor de vispassage in Buren. Om deze kosten te dekken onttrekken we € 12.250 uit de reserve omgevingsgerichte uitgaven.
Mutatie reservesOnttrekking I&A-plan (vastgoedinformatie)20.000VINC
Eenmalige onttrekking van € 20.000 voor vastgoedinformatie (zie taakveld Overhead):
Mutaties saldo baten programma Bedrijfsvoering438.500N
Mutaties saldo programma Bedrijfsvoering1.050.750N
De totale lasten van programma Bedrijfsvoering nemen met € 612.250,- toe. De totale baten van programma Bedrijfsvoering nemen met € 438.500,- af. Per saldo een negatieve mutatie van € 1.050.750,-. De structurele mutatie binnen programma Bedrijfsvoering is € 8.000,- positief.

Het gevolg voor het verwacht rekeningresultaat 2018 is:

Mutatie 2018

% afwijking t.o.v. programmatotaal

V / N

Vastgesteld begrotingssaldo na Tweemaands-
rapportage juli-augustus 2018

225.250

N

Mutatie programma Inwonerszaken

514.000

3,08%

V

Mutatie programma Ruimte

795.000

5,77%

V

Mutatie programma Bedrijfsvoering

1.050.750

3,45%

N

Mutatie begroting

258.250

V

Verwacht rekening resultaat 2018 na tweemaands-
rapportage september-oktober

33.000

V

In bovenstaande tabel zijn de overhevelingsvoorstellen/ voorstel resultaatbestemming verwerkt. Het totaalbedrag om mee te nemen naar 2019 is € 772.000,- Een groot gedeelte van dit bedrag (€ 548.000,-) maakt onderdeel uit van het voordeel van € 795.000,- binnen programma Ruimte. Het geld in 2018 geven we namelijk dit jaar niet meer uit.
De storting in de reserve Overlopende posten is verwerkt binnen programma Bedrijfsvoering. Van het nadeel van ruim € 1 miljoen betreft € 772.000,- het bedrag aan overhevelingsvoorstellen/ voorstel resultaatbestemming: € 548.000,- vanuit programma Ruimte, € 24.000,- vanuit programma Bedrijfsvoering en € 200.000,- voor het vervangen van het kunstgrasveld in Beusichem. Per saldo voor de jaarstukken 2018 budgetneutraal.

Ontwikkeling reserves

Onderwerp

Mutatie
2018

V / N

Stand reserve Informatie- & automatiseringsplan 2017- 2021

413.000

Vastgoedinformatie

20.000

N

Verwachte stand per 31/12/2018

393.000

Onderwerp

Mutatie
2018

V / N

Stand reserve Omgevingsgerichte uitgaven en bovenplanse verevening

538.000

Vispassage Buren

12.250

N

Verwachte stand per 31/12/2018

525.750

Onderwerp

Mutatie
2018

V / N

Stand reserve Overlopende posten

798.500

Diverse overhevelingsvoorstellen 2019

772.000

V

Verwachte stand per 31/12/2018

1.570.500

Ontwikkeling voorziening

Voorziening Wegen en Civiele kunstwerken
Bij de vierde tweemaandsrapportage 2018 en de kadernota 2019 besloot de raad € 21.000,- te storten in de voorziening Wegen en € 39.000,- in de voorziening Civiele kunstwerken voor het beheer en onderhoud Tollewaard. Per abuis is de storting  in de voorziening Wegen en Civiele kunstwerken verwisseld. Het moet zijn € 39.000,- te storten in de voorziening Wegen en € 21.000,- in de voorziening Civiele kunstwerken. Via deze tweemaandsrapportage corrigeren we meerjarig de stortingen. Per saldo budgetneutraal.

Ontwikkeling investeringskredieten

Rehabilitatie Marsdijk
In 2018 staat het vervangen van de fundering (rehabilitatie) van de Marsdijk in de uitvoeringsplanning. De kosten voor de rehabilitatie van het gehele dijkvak is € 643.395,-.

Na diverse onderzoeken is gebleken dat op een aantal plekken een versteviging van de berm noodzakelijk is. Het Waterschap zal deze werkzaamheden uitvoeren. Hierna kunnen we in 2019 de rehabilitatie opstarten van de rijbaan.

In 2018 verwachten we € 100.000,- aan kosten te maken. In de jaarstukken stellen we voor het restant van het bedrag mee te nemen naar 2019.

Essentaksterfte
Wegens personele krapte binnen het team en het vertrek van voormalig leidinggevende is de opdracht voor het benodigde flora en fauna onderzoek te laat opgestart en vindt deskundig en gedegen onderzoek plaats in najaar 2018. Hierdoor kunnen de uitvoeringswerkzaamheden pas plaatsvinden in 2019.

Kunstgrasveld Beusichem (nadeel eenmalig in 2018 € 200.000,-, structureel voordeel € 16.750 vanaf 2019)
Met ingang van dit jaar is de regelgeving omtrent de vervanging van velden (zowel kunst als gras) gewijzigd. De wijziging houdt in dat we het vervangen moeten zien als groot onderhoud en eenmalig € 200.000,- in 2018 ten laste van de algemene middelen moet brengen in plaats van afschrijven in de komende 12 jaar. Aangezien de besluitvorming over het vervangen het kunstgrasveld in Beusichem zowel in 2017 (bij de begroting als onderdeel nieuw beleid) als 2018 (separaat raadsvoorstel) plaatsvond, hebben we nagevraagd of we nog onder de oude regelgeving mochten vallen. Er is nu duidelijkheid en het vervangen betreft groot onderhoud.

Vervanging van het kunstgrasveld kan dit jaar niet meer plaatsvinden. In de eerste helft van 2018 bleken er geen aannemers beschikbaar, om deze reden konden we de aanbesteding pas in de tweede helft van 2018 starten. Aangezien het vervangen van het kunstgrasveld pas in 2019 plaats zal vinden, stellen we voor om vanuit het resultaat het bedrag over te hevelen naar 2019.

Een alternatieve dekking is een onttrekking uit de algemene reserve. Gelet op het verwachte rekeningresultaat 2018 is dit niet nodig.
Tot slot stellen we u voor het krediet af te sluiten. Structureel vallen de kapitaallasten van € 16.750,- vrij in de (meerjaren)begroting.

Risico: Bij de aanbesteding is gebleken dat de kosten hoger uitvallen dan het beschikbaar gestelde bedrag. Dit heeft te maken met de huidige markt. De eerste prognose laat een tekort van ongeveer € 60.000,- zien. We doen onderzoek naar mogelijk kostenbesparende maatregelen en/of uitvoering door de vereniging BZS als blijkt dat zij het zelf goedkoper kunnen en ook de verantwoordelijkheid hiervoor willen nemen. Dit leidt tot vertraging als het gaat om de uitvoeringsplanning.

Ontwikkeling ratio weerstandsvermogen

Bij de behandeling van de nota weerstandsvermogen en risicobeheersing zegden we u toe de ontwikkeling ratio weerstandsvermogen op te nemen in de tweemaandsrapportages.
Voor de jaarstukken 2017 actualiseerden we alle risico's opnieuw. Ook is het beschikbare weerstandsvermogen aangepast. Uit deze actualisatie blijkt dat de ratio voor 2018 1,82 (ruim voldoende) bedraagt. Voor begroting 2019 vond de actualisatie opnieuw plaats. De ratio voor 2019 bedraagt: 2,00 (uitstekend). Eventuele positieve besluitvorming over Breedband is hierin niet meegenomen.