Inleiding

Dit is de vijfde tweemaandsrapportage 2018. We rapporteren in deze rapportage over de voortgang van de doelen en de financiën over de maanden september en oktober 2018. De gemeenteraad stelde de vierde rapportage tot en met augustus op 30 oktober jl. namelijk vast. De meerjarenbegroting 2018-2021 is hierop aangepast. De financiële mutatie geven we weer met een V (voordeel) en een N (nadeel). Voor een specificatie per taakveld en een totaaloverzicht verwijzen we naar het kopje Financiën.

Over de afgelopen twee maanden is de mutatie:

Stand

2018

2019

2020

2021

September - oktober

258.250

V

24.750

V

24.750

V

24.750

V

De tweemaandsrapportage september - oktober bieden we ter besluitvorming aan de gemeenteraad aan. Het raadsvoorstel vindt u onder het kopje Raadsvoorstel.

Het gevolg voor het verwacht rekeningresultaat 2018 is:

Mutatie 2018

% afwijking t.o.v. programmatotaal

V / N

Vastgesteld begrotingssaldo na Tweemaands-
rapportage juli-augustus 2018

225.250

N

Mutatie programma Inwonerszaken

514.000

3,08%

V

Mutatie programma Ruimte

795.000

5,77%

V

Mutatie programma Bedrijfsvoering

1.050.750

3,45%

N

Mutatie begroting

258.250

V

Verwacht rekening resultaat 2018 na tweemaands-
rapportage september-oktober

33.000

V

Na deze rapportage ontvangt u nog een rapportage:

Nr.

Rapportage over

Voorbespreking / Raad

1

November & december

Ter info naar de raad

In de rapportage maken we gebruik van vier symbolen. Ieder symbool geeft de volgende status weer:
 = afgerond
 = op koers
 = bijsturen
 = niet haalbaar

In onderstaande tabel leest u de stand van zaken ten aanzien van programmadoelen:

Programma

Totaal aantal doelen

Aantal doelen 'afgerond'

Aantal doelen 'op koers'

Aantal doelen 'bijsturen'

Aantal doelen 'niet haalbaar'

Inwonerszaken

6

0

6

0

0

Ruimte

8

0

8

0

0

Bedrijfsvoering

5

0

3

2

0

Ten opzichte van de vorige rapportage is de status van de doelen per programma niet gewijzigd.

In onderstaande tabel leest u de stand van zaken ten aanzien van taakvelddoelen:

Programma

Totaal aantal doelen

Aantal doelen 'afgerond'

Aantal doelen 'op koers'

Aantal doelen 'bijsturen'

Aantal doelen 'niet haalbaar'

Inwonerszaken

53

3

47

3

0

Ruimte

31

0

29

2

0

Bedrijfsvoering

18

0

18

0

0

Op taakveld niveau is één doel binnen programma Inwonerszaken (taakveld Burgerzaken) gewijzigd van 'bijsturen' naar 'afgerond'. Binnen programma Ruimte (taakveld Sportaccommodaties) is één doel gewijzigd van 'op koers' naar 'bijsturen'. Binnen programma bedrijfsvoering zijn er op taakveldniveau geen wijzigingen.

Voor een nadere toelichting verwijzen we naar het desbetreffende taakveld.

Ontwikkelingen uit het college van burgemeester en wethouders
De gemeenteraad gaf bij voorgaande jaarstukken aan eerder geïnformeerd te willen worden over budgetten die we mee willen nemen naar een volgend jaar. "Zijn deze voorstellen niet eerder in beeld?" is een veel gehoorde vraag.
In deze tweemaandsrapportage geven we gehoor aan deze oproep en nemen we negen voorstellen voor budgetoverheveling naar 2019 op, waarvan één als resultaatbestemming. In totaal gaat het om zeven voorstellen binnen programma Ruimte, één voorstel binnen programma Bedrijfsvoering en het budget voor vervanging kunstgrasveld Beusichem (resultaatbestemming).
We stellen voor deze posten nu alvast over te hevelen en niet te wachten tot de behandeling van de jaarstukken 2018. Het voordeel is dat de budgetten per 1 januari 2019 direct beschikbaar zijn. Als organisatie kunnen we de werkzaamheden direct oppakken en hoeven we niet te wachten tot de besluitvorming in juni 2019.

Ontwikkelingen bedrijfsvoering
Het kopje 'ontwikkelingen bedrijfsvoering' is vooral bedoeld om een plekje te geven aan de ontwikkelingen: in- & uitstroom, inhuur en ziekteverzuim. Het DT heeft eind 2017 volgens onderstaand overzicht aangegeven welke onderwerpen aan de diverse gremia worden gepresenteerd en met welke frequentie de informatie beschikbaar wordt gesteld.  

Overzicht wie ontvangt wanneer welke  informatie over HR onderwerpen

Bezetting*

Ziekteverzuim

HR cyclus

SPP

Raad

2 keer per jaar

2 keer per jaar

2 keer per jaar

1 keer per jaar

B&W

2 keer per jaar

2 keer per jaar

2 keer per jaar

1 keer per jaar

MT

1 keer per 2 maanden

1 keer per 2 maanden

2 keer per jaar

1 keer per jaar

TL

1 keer per 2 maanden

1 keer per 2 maanden

2 keer per jaar

1 keer per jaar

OR

1 keer per 2 maanden

1 keer per 2 maanden

2 keer per jaar

1 keer per jaar

* Betreft aantal fte in dienst, instroom, uitstroom, opbouw personeelsbestand en aantal fte externe inhuur met reden inhuur.

De informatie die nu voorligt gaat over de periode september en oktober 2018.

Instroom, doorstroom en uitstroom
Instroom
Over de maanden september en oktober 2018 zijn 7 medewerkers in dienst gekomen:
5 teammanagers, 1 directie-secretaris en 1 medewerker die werkt in het kader van een garantiebaan.

Doorstroom
Er zijn 3 medewerkers doorgestroomd vanuit de eigen organisatie naar de functie van teammanager.

Uitstroom
Er gingen 3 medewerkers uit dienst, 1 op eigen verzoek en 2 medewerkers wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.

Invulling garantiebanen
In het collegeakkoord staat dat we mensen in het kader van een garantiebaan in onze organisatie willen laten werken. Daarnaast geldt voor grote overheidswerkgevers  vanaf 1 januari 2018 het quotum arbeidsbeperkten. Dit quotum is onderdeel van de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten.

Wat is de banenafspraak?
Volgens de banenafspraak moeten in 2024 overheidswerkgevers 25.000 extra banen hebben
gecreëerd voor mensen met een arbeidsbeperking. Omdat tot nu toe de resultaten
achterblijven, is er vanaf 2018 een quotum arbeidsbeperkten vastgesteld.

Hoe werkt het quotum arbeidsbeperkten?
Voor grote overheidswerkgevers (vanaf 25 medewerkers) is het quotumpercentage in 2018 vastgesteld op 1,93%.
Dit betekent dat gemeente Buren in 2018 van elke 100 werknemers ongeveer 2 werknemers die onder de banenafspraak vallen, in dienst moet hebben of in moet huren via een uitzendorganisatie.

Elk jaar wordt er gemeten hoeveel extra banen zijn gecreëerd en of de doelstellingen van de banenafspraak zijn gehaald. Als dat niet het geval is, kunnen we als werkgever een quotumheffing opgelegd krijgen. Over 2018 wordt er nog geen quotumheffing opgelegd.

Gemeente Buren had al twee medewerkers in het kader van een garantiebaan werken. In september hebben we nog iemand in het kader van een garantiebaan aangenomen. In 2018 geldt voor gemeente Buren dat we bijna voldoen aan het quotum in onze organisatie voor 2019. We moeten nog een uitbreiding of een aanstelling voor 10 uur per week realiseren.

Ziekteverzuim

Grafiek 1

Bron verzuimmanager   

Toelichting grafiek 1, 2,3 en 4
In september 2018 bedroeg het ziekteverzuimpercentage bij de Gemeente Buren 11,12% en in  oktober 2018 was het 10%.  

Net als in voorgaande maanden is het percentage langdurig  verzuim hoog. Er is nog geen onderzoek gedaan naar de oorzaken van ons hoge ziekteverzuim. Per 1 oktober wordt door de teammanagers de begeleiding van de zieke medewerkers actief opgepakt. De nieuwe teammanagers doorlopen eerst een intensief inwerkprogramma. We gaan het ziekteverzuimoverleg opnieuw structureren. HR werkt zich in haar monitoringsrol in. Ziekteverzuim wordt dan ook onderwerp van het gestructureerde overleg met de teammanagers, wat de HR-adviseurs tweewekelijks met de teammanagers hebben. In Q1/2 van 2019 houden we een medewerkersonderzoek, waarmee we meer inzicht willen krijgen in de oorzaken van het ziekteverzuim.
De verwachting is dat de hernieuwde aandacht van de teammanagers een positief effect zal hebben op ons ziekteverzuim. Daarnaast heeft een aantal medewerkers lichamelijk klachten welke niet veroorzaakt worden door het werk. Hierop kan niet gestuurd worden door de organisatie behalve dan vanuit werkgeverszorg.